Regulamin aplikacji mobilnej Babee

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Babee służąca do wysyłania powiadomień i informacji dotyczących obowiązkowych i nieobowiązkowych szczepień dla dzieci („Regulamin”). Niniejszy regulamin sporządzony został na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest bezpłatnie udostępniony pod adresem: babee.pl/regulamin/ .

DEFINICJE

e- Usługi- oznacza odpowiednio powiadamianie poprzez wysyłane emaile lub powiadomienia typu „push” o zalecanych terminach szczepień _według kalendarza szczepień wg zaleceń WHO dla danego państwa  i/lub możliwość przesłania informacji o stanie realizacji szczepień dziecka, oraz informacji o występowaniu uczuleń i chorób przewlekłych.

Babee.pl – oznacza aplikację mobilną stanowiącą inteligentny kalendarz i informator, który na podstawie danych dziecka (data urodzenia,płeć , dane o tym czy dziecko jest przedwcześnie urodzone oraz imię  wprowadzonych przez Użytkownika, informuje i przekazuje mu powiadomienia o  terminach obowiązkowych i nieobowiązkowych szczepień dzieci których dane  wprowadzone zostały  przez Użytkownika w zakresie wskazanym w Regulaminie dostępną za pomocą Urządzeń mobilnych.

Administrator- oznacza  Mobi-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obornickiej 11,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000447110, NIP 5252547373, lub podmiot wskazany przez Mobi-Med Administrator świadczy e- Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik- oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

Urządzenie mobilne- oznacza przenośne urządzenie elektroniczne typu smartphone, tablet lub inne, posiadające system operacyjny umożliwiający korzystanie z aplikacji mobilnych;

Ustawa o ochronie danych osobowych- oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

Profil- oznacza podstronę wygenerowaną w strukturze e- Usług zawierającą zbiór danych o Użytkowniku oraz jego dziecku/dzieciach przedstawiany w formie słowno- graficznej. Profil ma charakter niepubliczny przez co należy rozumieć brak możliwości zapoznania się z nim przez innych Użytkowników. O treści danych ujawnionych w ramach Profilu decyduje Użytkownik;

Partnerzy- oznaczają podmioty prowadzące działalność gospodarczą, pozostające we współpracy z Administratorem;

Reklamacja- oznacza oświadczenie Użytkownika spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie zawierające zarzuty związane z nieprawidłowym świadczeniem e-Usług;

Regulamin- niniejszy dokument zawierający postanowienia dotyczące zasad i sposobu korzystania z aplikacji Babee;

Rejestracja – proces utworzenia nowego Konta Użytkownika, na zasadach określonych w rozdziale II niniejszego Regulaminu;

Kodeks Cywilny- oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121);

Ustawa o Prawie Autorskim- oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);

Konto- katalog w ramach, którego funkcjonuje zbiór danych o Użytkowniku. Konto tworzone jest w drodze Rejestracji Użytkownika i umożliwia ono korzystanie z e-Usług.  W ramach posiadanego Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do zarządzania własnymi danymi. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem, którego treść ustala Użytkownik.

Przetwarzanie danych- jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i wskazuje podstawy oraz określa zasady  świadczenia przez Administratora e-Usług.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z e-Usług, Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji.
 4. Użytkownik dla prawidłowego korzystania z e-Usług powinien posiadać urządzenie spełniające następujące wymogi techniczne:
  1. ______(aplikacja): Android 2.3 oraz iOS 6 lub wyższe.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji e-Usług w zakresie odpowiadającym prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 6. Administrator w ramach świadczonych e-Usług nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sieci Internet, jak również nie jest odpowiedzialny za posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego korzystanie z e-Usług. Koszty dostępu do sieci Internet, jak również koszty związane z dostosowaniem urządzeń do wymogów technicznych e-Usług ponosi Użytkownik.
 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z e-Usług w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zabronione jest jakiekolwiek działanie powodujące destabilizację otoczenia technicznego e-Usług, jak również godzące w dobra osobiste innych Użytkowników lub Administratora.
 8. Dostęp do e-Usług ma charakter odpłatny w zależności od obowiązującego cennika.  Zapłata za zakup e- Usług następuje jednorazowo a wysokość opłat wskazana jest w cenniku  opłat dostępnym na stronie www.babee.pl, AppStore i Google Play.

II REJESTRACJA

 1. Niezbędnym warunkiem do uzyskania dostępu do e- Usług jest dokonanie Rejestracji.
 2. Proces rejestracji wymaga:

a) zapoznania się z treścią Regulaminu i wyrażeniu zgody na jego treść,

b) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej,

c) zdefiniowania unikalnego loginu i hasło służącego do obsługi Konta.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępnienia hasła osobom niepożądanym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko przypadkowej utraty hasła przez Użytkownika.
 2. Aktywacja Konta Użytkownika następuje po zatwierdzeniu linku uwierzytelniającego, wysłanego w trakcie procesu rejestracji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 3. W przypadku utraty hasła, Administrator zapewnia możliwość wygenerowania nowego hasła po podaniu przez Użytkownika dodatkowych danych uwierzytelniających, porównywanych z danymi podanymi na etapie Rejestracji. Podstawą do wygenerowania nowego hasła jest aktywacja linku przesłanego przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 4. Zakończenie procesu rejestracji skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na podstawie, której Użytkownik uzyskuje dostęp do korzystania z e-Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III RODZAJE I ZAKRES E-USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA. ZAWIERANIE UMÓW

 1. E-usługa to inteligentny kalendarz i informator, który na podstawie danych dziecka/dzieci  (data urodzenia oraz imię) wprowadzonych przez Użytkownika informuje i przekazuje powiadomienia wskazujące na terminy obowiązkowych i fakultatywnych szczepień jakim powinno być poddane dziecko/dzieci,  których dane  Użytkownik wprowadził do systemu  na zasadach określonych w mniejszym Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik może wpisać dane dzieci objętych obowiązkiem szczepień, a następnie otrzymywać powiadomienia, o których mowa powyżej dotyczące dowolnej liczby osób.
 3. Prawidłowe funkcjonowanie e-Usługi jest możliwe po spełnieniu poniższych warunków:

1)  Prawidłowa Rejestracja, o której mowa w rozdziale II Regulaminu.

2)  Wpisanie danych dziecka bądź dzieci Użytkownika takich jak data urodzenia, płeć, grupa krwi ,informacja o tym czy dziecko jest wcześniakiem  oraz imię dziecka.

3)   Uiszczenia opłaty za pobranie aplikacji Babee w zależności od obecnie obowiązującego cennika, które następuje z chwilą otrzymania informacji od operatora płatności o dokonanej zapłacie albo zaksięgowania zapłaty należnością  za zakup aplikacji na rachunku bankowym Administratora.

 1. E-Usługa ma funkcję  wyłącznie informacyjną  i nie może być uznawana ani  traktowana jako jakakolwiek usługa mająca charakter świadczenia zdrowotnego, o którym mowa m.in. w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania lub niewykorzystania  przez Użytkownika informacji, jakie ten  uzyska w ramach e-Usługi.

IV TREŚCI REKLAMOWE

 1. E-Usługi świadczone przez Administratora stanowią przedsięwzięcie gospodarcze. Z uwagi na ten fakt Administrator uprawniony jest do zamieszczania w ich treści elementów i informacji o charakterze promocyjno–reklamowym.
 2. Administrator umieszcza w treści e- Usług materiały reklamowe związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub dotyczące  reklamowania usług i towarów oferowanych przez Partnerów.
 3. Prezentowanie materiałów reklamowych nie jest powiązane ani nie uprawnia Administratora do przekazywania Partnerom  danych Użytkowników.
 4. W trakcie Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną niezamówionych informacji handlowych i reklamowych, które mogą stanowić ofertę Administratora lub Partnerów.
 5. W trakcie Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych przez Administratora Partnerom w  celu uzyskiwania informacji o charakterze  handlowym  i  reklamowym.

V TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu e- Usług, Użytkownik uprawniony jest do złożenia Reklamacji.
 2. Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników dotyczące e- Usługi może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem danego Konta, poprzez wysłanie wiadomości z Konta do Administratora. Reklamacje dotyczące e-Usługi złożone w inny sposób aniżeli za pomocą Konta Użytkownika nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna określać:

a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,

b) rodzaj e- Usługi, której dotyczy Reklamacja,

c)zarzuty Użytkownika,

d)okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.

 1. Na reklamację spełniającą powyższe wymagania Administrator obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje Reklamację lub informując o braku podstaw do uznania Reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 2. Informacja, o której mowa powyżej zostanie przesłana na  Konto składającego reklamację.
 3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania e- Usług z przyczyn, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania Użytkownika, Administrator poinformuje Użytkownika o zaistniałej przyczynie wskazując jednocześnie na brak podstaw do uznania Reklamacji. Stanowisko Administratora ma charakter ostateczny, jednakże nie zamyka ono drogi do wszczęcia postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

VI Zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem Umowy jest MobiMed sp. z o.o.
 2. Podawanie przez Użytkownika dane osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono konieczne do zapewnienia prawidłowego świadczenia e- Usług.
 3. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną nie ma wpływu na możliwość korzystania z e-Usług przez Użytkownika.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą oraz prawo do ich poprawiania.
 5. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz Partnerów dla realizacji przez te podmioty celów, o których mowa w Pkt. IV ust. 5  niniejszego Regulaminu.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności są bezpłatnie udostępnione pod adresem: www.babee.pl/polityka/ .

VII SZCZEGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zakazane jest na stronach e- Usług jakichkolwiek zachowanie,  które może  naruszać  prawo, normy społeczne, moralne lub  etyczne.
 2. W szczególności zakazuje się:

a)    jakichkolwiek działań, które  mogłyby  narazić  na  odpowiedzialność prawną Administratora lub mogłyby wyrządzić  mu szkodę;

b)    Umieszczania na stronach e- Usług wszelkich oprogramowań lub narzędzi, które mogłyby wyrządzić szkodę lub narazić na nią Administratora lub jego Użytkowników;

c)    Podawania niezgodnych ze stanem faktycznym   danych w formularzach rejestracyjnych;

d)    Wstawiania i zamieszczania  danych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a w szczególności  adresów internetowych, które mogą być umieszczane i wstawiane tylko w polach specjalnie do tego przeznaczonych.

VIII PRAWA AUTORSKIE

 1. E-Usługi stanowią utwór ( program komputerowy) i podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim.
 2. Administrator oświadcza, iż posiada majątkowe prawa autorskie  do e-Usług.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek działanie, które mogłoby doprowadzić do naruszenia majątkowych praw autorskich Administratora.

IX REZYGNACJA Z  E-USŁUG

1.Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z korzystania z e-Usług bez podawania przyczyny.

2. Rezygnacja z e-Usług polega na usunięciu Konta przez Użytkownika.

3. Usunięcie Konta możliwe jest również w przypadku śmierci Użytkownika.

4.Podstawą do usunięcia Konta z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej jest powiadomienie o nich Administratora przez osoby uprawniane.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie na podane przez nich w formularzu rejestracyjnym adresy poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci niedotrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
 3. Prawem właściwym regulującym stosunki między stronami jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2014.
adminRegulamin