POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ BABEE

Firma Mobi-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obornickiej 11,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000447110, NIP 5252547373 (zwane dalej „Mobi-Med”), wydawca aplikacji mobilnych (dalej jako aplikacje mobilne) darzy swoich użytkowników szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności.

Korzystając w jakikolwiek sposób z aplikacji mobilnej Babee Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności oraz Regulaminie Aplikacji Mobilnej Babee.

Mobi-Ned bez zgody Użytkownika nie zbiera danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas korzystania z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są dane demograficzne Użytkownika. Statystyki użycia aplikacji, itp., dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

Dane zbierane w celu korzystania z usługi:

W celu korzystania z usługi wymagane jest podanie przez Użytkownika danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych osobowych dziecka bądź dzieci Użytkownika takich jak: data urodzenia, płeć, numer PESEL, grupa krwi ,informacja o tym czy dziecko jest wcześniakiem oraz imię dziecka. Podawanie przez Użytkownika powyższych danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono konieczne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi.

Dane zbierane, w celu kontaktu z Mobi-Med:

W przypadku gdy Użytkownik kontaktuje się z Mobi-Med celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, wymagać będziemy przekazania danych osobowych Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych  danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji.

Wykorzystywanie danych:

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane zbierane w celu korzystania z usługi będą wykorzystane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Mobi-Med będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Sposoby zbierania danych:

Mobi-Med zbiera automatycznie dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak: Google Analytics for Mobile, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności dostępnymi na odpowiednich stronach internetowych.

Dane na temat dzieci:

Aplikacja ta nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat, może korzystać z tej Aplikacji wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. W celu ochrony prywatności dzieci w sieci i niniejszej Polityki Prywatności firma Mobi-Med nie może:

(1) Żądać lub świadomie gromadzić danych osobowych osób poniżej 13 roku życia („Dzieci”),

(2) świadomie wykorzystywać i przekazywać stronom trzecim danych osobowych osób poniżej 13 roku życia,

(3) Udzielać dzieciom możliwości publicznego umieszczania lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniania danych osobowych, oraz

(4) Nakłaniać dzieci do udziału w specjalnych grach, konkursach z nagrodami i w innych czynnościach mających na celu ujawnienie danych osobowych.

Mobi-Med nie gromadzi świadomie informacji o dzieciach i wymaga zgody rodziców na ujawnianie jakichkolwiek danych osobowych. Zachęcamy do kontrolowania korzystania z Internetu przez dzieci oraz do zapoznania się z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa zanim dziecko rozpocznie korzystanie z zasobów Internetu.

Dodatkowe informacje:

Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play. Mobi-Med nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.

Kontakt:

W przypadku pytań Uzytkownika dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o wysyłanie maila na adres: kontakt@babee.pl

adminPolityka prywatności